Page 8 - Sapori dell'Antica Murgia
P. 8

 N2‘; L‘
m .x - - 1 . ' I
. . -,_,
A ' 1 i __. -
\ __ ‘ ‘  ,- ‘ . ‘k M
‘ _.;u.“'--' - . ‘- _
u V" 5 "x ‘ r‘ 39K "
- x <.. .., 4 ._ ‘ 
. v. 4.)“ -,4 , ‘ . vinti.‘
' l > ‘K ‘p -. a x1‘ -- m
À“'*‘.), ma 7 . ÎÎ"Î* g"; 
'— : ‘g uwf.‘ x 1‘ . -
. 3%,, w 3.4;: w _
V 7gg‘ ' ' ..__ *. i, ‘t V.’ ‘h.
' ;«Jî‘u'_‘.5.— "—',:' J “ 1:3
l, .3 e u ‘y 3;”, 7A‘ _ Q4‘;
h, ’ V ' 3 5”.‘ 44.. '- « 
i Y t’ 3 3' ‘,_tfì (è . 5‘;;-w{‘ìf{—ò
. — -. . :-;{- ‘è >I 55* » 4»
 ‘ .4 ‘ 5, - .‘ i 
‘ ’ '* L ’ _ . se‘: 4
— ' " ». x: <9“ v \ iv-zz- " <1»-
‘, w. i - v ‘S ‘.5 5 ‘T: x 
 ‘  .3; 
  . ' m sia: \e\\ 
 ' ‘ » ì , 
‘ìfisîiwgîg; . ‘F è»;
 h“ ‘ ' ‘ Wfiw 50;» i
4...». ' " a?‘  .
 x L: ' r» x
x- 23h“. Îy-Lgx 3x9.‘ N‘; Ì a;
5°» a‘ NQΑ. . “y ‘.2 - 5» \ I‘ N
. 2b» y. “N wx °*\ ram‘ : .
 n‘ H‘, _. _, K. É _,‘,..\I. _\ \ t.‘ ., & “ ‘ *
..‘-.>T*<. :-‘:"È‘Ì"b"53-.. : V‘ * .2 ".3 ‘È.È{—'ΑÎÌ'L>- ‘ ‘i. ÎÌn “ w
 .‘ ‘ — -. v ‘w .5‘: . : , ‘z x . .
k- ..v m”; .- mg‘ km3,‘ x Q3 w: .. .x 4x _ ;\_ ‘t \ ». y «n.
 >*'—‘Î.‘.-‘Î,““.—*.. ‘m: ‘m’ i“ ' - a‘ = ‘
3'ΓrÎ-°Î*s'tf.'“' ‘-‘is"î“»54'wg‘\xv"î‘,’.zî“ìl«ì -î“‘Eî+-“"\’-.i u» ' x-Fiî.‘ Η '
g. "f “aria.Pwfiazxgguîg .î‘-‘:.:xrw-‘ ©9372,? - v-a- .. v Ì j t. ‘m. . ‘
 N43. g‘-“-.4"*";.;"“E:&"-‘753-. x r.“ ‘ * "usîfls . r. ;
.: \,.|_:\,_,_. >.‘._|-%g _ . ._. . L. 2.3x ._ ;ì'-,-—._.- 
, i k7; _ ì
‘ ‘ =  41-" ‘- fΑ%*»\:,T_,,_:*:«‘3*_-‘_‘ì?."i ‘n: zag; .:
‘ W‘ q‘) >‘:{Wi._:.\« 5-: ‘xx -,,-=>,-a.-; ..«u:. uwì-,-*—xw——»a, x q“ «i. m‘; = ..
'— x.»...>g—xp- ‘ uèj-àxa. «m» ; .x»',-»’ì=rîsì “ "ìè m‘ È. ,
.Î\_ 3;; Nfifiy-sfi in“; x - .lqjwggcwyaurvxAffl-gg ,. , W;
 »-:'3=;*.fi%—f{è‘a..€"‘;;i;‘ T752.‘ "ivsxigl" .î“;-.«.‘..-» ""5
x‘ . .._ .-‘«_n».»-x.'-  ;‘. _—
x’ ‘ìs*‘è\3“-'t”* 33K" *\f“;!‘4.* ‘ :;.'—‘- NÎ —"..“\1\“\‘ ‘a: ‘a
“ ‘4‘*"'Α—’.Α -‘ . '- ‘É*“‘Î'ÌE- .3‘: “‘ Z i «' '\Ì"‘Z‘—
“" .--‘fl;—'T"’-‘,7.î«n».1'.—«1; .;’5\;‘{::,—z—_':1—<‘e\__ rfl-ÎQ-‘F
 l 'c.\.»_-._-,à,‘;;x._
' x5‘ fì.‘*"'-"iiìa._'Lîq" axîsìn; r‘:
- ‘ .. *\.'»î-.»‘»"Ì;,>‘v;".‘s\" e
“ » 93:1 È:g<:‘*2._‘:‘\
" ‘è 73.’ Ì


   6   7   8   9   10